NIDDAH
:  afzondering van heilige objecten

Veel mensen zijn erg bezorgd over dit onderwerp, en hebben een duidelijk, simpel antwoord nodig om het beter te begrijpen.

Dit is een verdeeldheid zaaiend onderwerp, maar probeer dat niet toe te staan, zoveel het U aangaat. Het woord NIDDAH betekent “je verwijderen van andere dingen”, of “je gescheiden houden van”.  Verontreinigd raken van, is het idee.  Er is geen afstand aan gegeven, maar een onrein voorwerp of persoon dient te worden opgemerkt, en weerhouden worden van het in aanraking komen van een ander schoon voorwerp of persoon, in het bijzonder heilige (apart gezette) voorwerpen en personen

 

 Niddah” is het afzonderen van wat ritueel schoon is - betekent de heilige werkwijzen en voorwerpen in het voorgaande priesterschap. De priesters waren de medische gemeenschap van die tijd, en ze waren zeer bekwaam getraind wat betreft hygiëne omdat ze met gekookt voedsel omgingen. Onze familieleden raken vaak onrein door ons dagelijks leven, en niemand heeft de mogelijkheid om ten alle tijde rein te blijven.

 

Er zijn vele leraars die over allerlei zaken schrijven die betrekking hebben op vrijwel elk “grens” aspect van het geloof, terwijl ze er weinig aandacht aan besteden om het belangrijkste werk van Yahusha gedaan te krijgen. Velen van ons zijn niet opgevoed en onderwezen in de waarheid door onze ouders, dus natuurlijk zullen we vaak overreageren of overcompenseren wanneer we uiteindelijk over een nieuw detail leren. Yahuah zei niet dat we ons moeten verbergen voor onze familie omdat we in een onreine situatie zijn, maar eerder waakzaam en bewust van die onreine situatie. Hij vertelt ons over bepaalde objecten die aangeraakt kunnen worden door iets onreins, en hoe ze dan te reinigen. Als een onrein object een ander object aanraakt, zijn ze beiden onrein tot ze met water gewassen worden. Waneer ik bijvoorbeeld een onrein dood vogeltje op moet pakken, gebruik ik een plastic zak en met een ANDERE plastic zak om mijn hand pak ik die zak wat in contact komt met de vogel. Dus is mijn hand rein, en kan ik de vogel en de twee zakken weg gooien (natuurlijk niet in huis, idealer is begraven of verbranden)

 

Het doel van de instructie van Niddah (afzonderen van heilige objecten) is, om ons te onderscheid te geven tussen het Heilige en het wereldse; een onreinpersoon mag niet deel nemen aan de Passover of een heilig object aanraken wat gebruikt wordt in de Tempeldienst. Nu, alles wat we moeten nagaan metPassover is, sinds Yahusha het slachten beëindigd heeft en andere functies van het luitical (Lewitical-Levietisch) priesterschap – de Tempel (Hekel) en zijn objecten zijn er niet. De verandering van het priesterschap hief veel van de “613 wetten” op (Hebr 8) Maar, “schoon” zijn is nog steeds onze plicht  voor zover mogelijk: maar het is niet altijd mogelijk – Leven en vermenigvuldigen maakt ons onrein, en dat is door Yahusha ontworpen!

 

Als een vrouw tijdens haar periode plastic over haar stoel doet, kunnen anderen het eenvoudig mijden om op haar stoel te gaan zitten. Van haar wordt niet verwacht zich af te zonderen van de rest van de familie, anders had Yahuah dat wel duidelijk gemaakt. Mensen schrijven hele boeken over dit onderwerp, en houden mensen weg van iets eenvoudig als een “niddah” resultaat (afzonderen van heilige objecten). Zelfs als we “onrein” zijn, zijn we Yahusha’s volk – een ieder van ons. Er is niets wat ons van Hem kan scheiden, en als er wel iemand is die zegt dat het niet zo is, zijn zij valse onderwijzers.

Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Elohim, welke is in Messias Yahusha, onzen Meester.” Rom 8:38,39  

Als we onafscheidelijk zijn van Yahusha en zijn liefde, dan betekent dat in elke tijd en plaats, beide man en vrouw.

Wie heeft de menstruatie-cyclus ontworpen? Het is een onderdeel van het leven, evenals ook een bevalling of de nachtelijke kwesties van een man. Zeker, we besteden nauw aandacht aan deze voorwaarden, maar Hij hoort altijd onze gebeden en zeker moeten we niemand vertellen om naar een “onreine plaats” te gaan of deze moet aan lepra lijden- en in zo’n zaak moeten ze weg gehouden worden van de gehele gemeenschap.

Als een man en vrouw gemeenschap met elkaar hebben, zijn ze beide onrein totdat ze hun beide lichamen gebaad

en hun klederen veranderd hebben en totdat de zon ondergaat.

Ze zijn niet besmettelijk. Als een vrouw bevalt, maken haar “dagen” van de bevalling haar niet besmettelijk, maar simpelweg gewoon onrein.

Ze kan haar familie te eten geven in haar onreine staat, anders zou haar baby (baby’s) verhongeren, en de andere kinderen die van haar afhankelijk zijn.

Als een persoon onrein is en de Pesach komt, dan mag deze het de volgende maand houden, als het een man is:

 

 “Spreek tot de kinderen Israels, zeggende: Wanneer iemand(een man) onder u, of onder uw geslachten, over een dood lichaam onrein, of opeen verren weg zal zijn, hij zal dan nog Yahuah het pascha houden.

‘In de tweede maand, op den veertienden dag, tussen de twee avonden, zullen zij dat houden; met ongezuurde broden en bittere saus zullen zij dat eten.” Num 9:10,11

Alleen mannen van 20 jaren oud en ouder zijn genoodzaakt  om de Pesach, Shabuoth,en Sukkoth te onderhouden – hoeveel leraren geven dat te kennen?

 

Ik hoop dat ik een beetje heb kunnen helpen - we moeten simpelweg prioriteiten stellen en de zaken in het juiste perspectief zetten.Yahusha heeft ons ontworpen, en Hij houdt meer van ons dan we waarschijnlijk weten. Als we bloeden, denken we dat het  “onrein” is.

 

 “ (En ziet, een vrouw die twaalf jaren het bloedvloeien gehad had, komende tot Hem van achteren, raakte den tzitzit Zijns kleeds aan; "  Mt. 9:20

Toen Hij voor ons bloedde, werden wij genezen.

“ Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij ons zelven, en de waarheid is in ons niet.

 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid. " 1Yahuchanon/Johannes 1:8,9

THE CHALLENGE:  THE CREATION MUSEUM’S MISSING LINK 

 REPENT TO THE COVENANT OF LOVE  THE FAITH ONCE DELIVERED TO THE SAINTS?

MESSIANICS & CHRISTIANS  -  A BRIEF COMPARISON

Take The NEW QUIZ  click here!

ISRAEL YAHWEH  YHWH   144,000 YHWH WEBINAR

MESSIANIC CHAPLAIN  civilian endorser for the Messianic faith group

 

 

Hit Counter