SABBATH MERK

Gedraag je of gedraag je niet; dat is de vraag.

Dit is een uitdaging voor christenen om na te gaan denken. Ze zijn misleid door de draak op vele manieren, en een van hun stellingen is dat de zon-dag "heilig"is. Zonder dat iemand hen onderwijst in de waarheid, is er ook weinig hoop om te leren hoe de traditie van Zon-dag kwam in de plaats van 7de dag Shabath, de dag dat werd gezegend door YaHUaH vanaf de grondlegging van de wereld. Het teken van een eeuwig verbond is vervangen door een vervalst MERK op het voorhoofd en aan de rechterhand door de dienaren van het beest. De identiteit van het merkteken omvat een raadsel. Die het merkteken van het beest draagt kan kopen en verkopen. Degenen die niet kopen en verkopen op de 7de dag van de week worden gekenmerkt als de knechten van YaHUaH. Het antisemitisme van de kerkvaders heeft het interpreteren van de belangrijkste verzen in de Schrift beïnvloed.

Yahukanon (Johannes) die het beest identificeert door een gecodeerd raadsel, gebruik makend van de som, de cijfers van Rome (DCLXVI, in totaal 666). Het MERKTEKEN van dit beest z’n autoriteit is, door zijn eigen toelating, herkend door een toewijding aan de Dag van de Zon.

Het Hebreeuwse woord SHABATH betekend: rust, staken.

DE SCHEPPER YAHUAH ZEI:

Zes dagen zal men het werk doen; doch op den zevenden dag is den

Shabath der rust, een heiligheid YaHUaH! Wie

op den Shabath-dag arbeid doet, zal zekerlijk gedood

worden. Dat dan de kinderen Israels den Shabath houden(bewaken), den

Shabath onderhoudende in hun geslachten, tot een eeuwig verbond. Hij

zal tussen Mij en tussen de kinderen Israels een teken in

eeuwigheid zijn; dewijl YaHUaH, in zes dagen, den hemel en de aarde

gemaakt, en op den zevenden dag gerust en Zich

verkwikt heeft.'- Exodus / Shemoth 31:15-17 BYNV

De 7de dag is de eerste van Yahuah's vastgestelde tijden,

(Lev 23:3) het is een eeuwig durend “teken”.

 

THE CONCILIE VAN LAODICEA ZEI:

  "Christenen moeten niet als Joden zijn en mogen niet inactief zijn op de

Sabbath, maar zouden moeten werken op die dag, echter moeten ze

in het bijzonder vereren de dag des Heeren en, indien mogelijk, niet op werken,omdat ze christen zijn " 

 

De Raad van Laodicea, Canon 29, 365 CE

Deze woorden van mensen specificeren dat “de Shabbath”een dag van werk moet zijn,

en de dag des Heeren als een toewijding, ook bekend als “de Dag van de Zon”, Zon-dag.

Het Hebreeuwse woord BAAL is gedefinieerd als HEER.

Satan weet welke dag Shabbat is, eveneens opgemerkt door

deze raad die de 7de dag noemt: “de Sabbath.

 

DIENEN IS GEHOORZAMEN;GEHOORZAMEN IS AANBIDDEN

 Weet gij niet, dat wien gij uzelven stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt desgenen, dien gij gehoorzaamt,

of de zonde tot de dood, of de gehoorzaamheid tot gerechtigheid?  - Rom 6:16

Doch zo het kwaad is in uw ogen den YaHUaH te dienen, kiest u heden, wien gij dienen zult; hetzij de goden, welke uw vaders,

die aan de andere zijde der rivier waren, gediend hebben, of de goden der Amorieten, in welker land gij woont; maar aangaande mij, en mijn huis, wij zullen den Yahuah dienen! -Jozua / Yahusha 24:15

 

YAHUAH ZEGENDE DE 7DE DAG   GEN 2:3:

 En Alahim heeft den zevenden dag gezegend, en dien geheiligd(Apart gezet); omdat Hij op denzelven gerust heeft van al Zijn werk, hetwelk Alahim geschapen had, om te volmaken.."

Sommige menen te claimen dat het gebod van

de Shabbath dag niet herhaald wordt in de NT”, dus mag

dat buiten beschouwing worden gelaten door de Heidenen

die in Yahusha geloven. In de gehele Schrift, wordt de Shabbath 170 keer

genoemd.61 van de 170 wordt gevonden tussen Mattheüs en Openbaring.

Dus zeggen dat de claim niet herhaald wordt = dat is nietwaar. Het boek Hebreeën herinnert ons aan de grondlegging der wereld,
en hoe we rusten op de 7de dag :

Want wij, die geloofd hebben, gaan in de rust, gelijk Hij gezegd heeft: Zo heb Ik dan gezworen in Mijn toorn: Indien zij zullen ingaan in Mijn rust! hoewel Zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. Want Hij heeft ergens van den zevenden dag aldus gesproken: En Alahim heeft op den zevenden dag van al Zijn werken gerust. En in deze plaats wederom: Indien zij in Mijn rust zullen ingaan! Dewijl dan blijft, dat sommigen in dezelve rust ingaan, en degenen, dien het Besorah(Evangelie) eerst verkondigd was, niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid, Zo bepaalt Hij wederom een zekeren dag, namelijk heden, door Daud(David) zeggende, zo langen tijd daarna (gelijkerwijs gezegd is): Heden, indien gij Zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet. Want indien Yahushua(Jozua) hen in de rust gebracht heeft, zo had Hij daarna niet gesproken van een anderen dag. Er blijft dan een rust over voor het volk van Alahim.”  - Heb. 4:3-9

Onze Hebreeuwse wortels werden doelbewust doorgesneden door
de Kerk (Circus) "Vaders", Raden, en edicten.   Het teken

van de 7de dag was verwijderd, en een ander teken

(merkteken) werd uitgevonden om te leven naar een Beestachtig systeem onder de vrouw (de kerk)


Eusibius uit Caesaria heeft de woorden opgenomen in zijn Kerkelijke

geschiedenis de woorden van Keizer Constantijn,

laat ons niets gemeen hebben met het

vijandig gespuis van de Yahudim” (Joden).

Antisemitisme was de norm onder de Staatskerk-

Vaders”.  De Shabath was erg verwerpelijk voor hen.

 Volgens het Council van Laodicea: 

Een ieder die de Shabath hield als een dag om te rusten van het werk

werd bestempeld als Judeeërs, ketters, en met een banvloek”.

Dit betekent dat deze des doods waardig waren.

 

Het onderhouden van de Shabath door te rusten is gericht op Hebreeën 4, en verbonden aan het nabootsen van Yahuah ,

Die rustte van Zijn werk op de 7de dag van de week,

welke Hij had vastgesteld als een Teken van een Eeuwigdurend Verbond.

(Ez 20:12, Ex 31:13, YashaYahu(Jes 56:2-7).

YAHUSHA ZOEKT NAAR DE VRUCHTEN VAN RECHTVAARDIGHEID.

Met Yahusha's wederkomst, zal Hij vergaderen een ieder die

vasthoudt aan Zijn verbond, alle mensen die Zijn Shabath

bewaard hebben:

En de vreemden, die zich tot Yahuah voegen, om Hem te dienen,

en om den Naam des Yahuah lief te hebben, om Hem tot

knechten te zijn; al wie den sabbat houdt, dat hij dien niet

ontheilige, en die aan Mijn verbond vasthouden; Die zal Ik

ook brengen tot Mijn heiligen berg, en Ik zal hen verheugen

in Mijn bedehuis; hun brandoffers en hun slachtoffers zullen

aangenaam wezen op Mijn altaar; want Mijn huis zal een

bedehuis genoemd worden voor alle volken.”  YashaYahu / Jes 56:6, 7

 

 

WAARSCHUWING VAN VERDRUKKING IN DE LAASTE DAGEN:

Doch bidt, dat uw vlucht niet geschiede des

winters, noch op een sabbat. Mt. 24:20 

 Zijn uitverkorenen hebben altijd anders gedragen

van het verlorene. Het verlorene onderscheidt de Stem niet van

de Herder. Ze zijn onderwezen in “wetticisme ” het

is een negatief kenmerk, een gebrek aan karakter.

Hun geweten faalt om hen te waarschuwen, als hebbende met een

brandijzer toegeschroeid. Hand 15;21 laat zien dat de heidenen

verder waren in hun kennis van Yahuah’s Torah:

Want Mosheh heeft er van oude tijden in elke stad, die hem prediken,

en hij wordt op elken sabbat in de synagogen gelezen.”

 De verschillende culturen over de hele planeet bevestigen de 7-daagse week. 108 van de talen baseren de naam voor de 7de dag op het originele Hebreeuwse woord: Het oude Syrisch : shabatho, Babilon: sabatu, Arabisch: assabt, Ethiopië: sanbat, Armenië: shapat, Polynesische: hari Sabtu, Swahili: assabt, Latijn: Sabbatum, Italiaans: Sabbato, Spaans: Sabado, Russisch: Subbota, Pools: Sobota, Assyrische: Sabata, Tigre: Sanbat, Koerdisch: Shamba, Georgisch: Shabati, Morduin: Subbota, Portugees : Sabbado, New Sloveens: Sobota, Pruisische: Sabatico .

 

HET VERDRAAIEN VAN DE SCHRIFT

 Vertalingen veranderen de sleutelteksten, veroorzakend dat het lijkt alsof de Eerste Volgers zich in nieuwe patronen gedroegen, rustend op de “Zon-dag” in plaats van de Shabath.

De KJV en SV zeggen “de eerste dag van week”, waardoor het lijkt alsof de discipelen elkaar ontmoeten op deze manier. Ze bevorderen het idee dat "Zon-dag" de Shabath heeft vervangen. Hier de SV:

Hand 20:7, 8:  En op den eersten dag der week,

als de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken,

handelde Paulus met hen, zullende des anderen

daags verreizen; en hij strekte zijne rede uit tot den middernacht.

En er waren vele lichten in de opperzaal waar zij vergaderd waren.

Het Grieks  zegt hier niet “de eerste dag der

week”, maar eerste Sabbaton

(Griekse vertaling van, “Shabath”).

De woorden “dag van de ” is toegevoegd door de vertalers.

De context is genegeerd en maakt dat het lijkt alsof

Paulus was dienstdoende op een “Zon-dag” ontmoeting.

Het Brood breken” refereert naar een  ontmoetingsmaaltijd.

Het was aan het einde van de Shabath wanneer ze samen kwamen,

omdat Paulus de volgende morgen zou vertrekken,

dat verklaart waarom de lampen” in het opperzaal brandden.

Paulus sprak tot hen een paar uren, tot even na middernacht.

Deze  dag de “eerste Sabbaton” in de telling naar

Shabuoth(Shavout) wat verderop wordt bedoeld in de hoofdstuk:

Hand 20:16:  “Want Paulus had voorgenomen Efeze voorbij

te varen, opdat hij niet den tijd in Azie zou verslijten; want hij

spoedde zich, om (zo het hem mogelijk ware) op den dag

Shabuoth te Yerushalayim te zijn (nu genoemd wordt Pinksteren)".

Shabuoth is de morgen na de 7de Shabath (Grieks, "Sabbaton"),

tellend van de dag na de wekelijkse Shabath

tijdens de Ongezuurde Broden,  genaamd Eerstenvruchten/Eerstelingen

(een schaduw van Yahusha’s opstanding).

 Paulus was van plan om in Yerushalayim te zijn om

Shabuoth te vieren, het feest van het geven

van de Torah op de Sinai. Hoe "wettische" van hem, hè?

 

EEN ANDERE St.Vert. VOORBEELD    Openbaring 1:10:

" En ik was in den geest op den dag des Heeren "

 Deze SV passage wordt gebruikt om idee te wekken dat

De dag des Heeren” refereert naar de eerste dag van de week.

De openbaring door Yahusha aan hem laat zien dat het

betrekking heeft op de toekomst “Dag van Yahuah” gesproken door

al de profeten. Yahukanon(Johannes) vertelt ons niet

welke dag van de week het gebeurt, maar eerder

dat hij “in de Geest was  en toont de toekomstige

Dag van Yahuah wat komen gaat. Het is profetisch.

 

VERVANGINGS THEOLOGIE

De Meeste onderwijzen dat Yahuah Zijn volk, Yisharal (Israel),

met buitenlanders vervangen heeft.

 Ze worden geleerd om de Geboden te mijden
die de zonde definiëren voor ons. Wat eens een
misdrijf was, zelfs een gruwel, wordtaan hen beschouwd als nietig.

Het Verbond Onderhouden is wettisch”,

een poging om redding te verdienen uit de werken.

Geloof, zonder de werk, is dood. Werken perfectioneren ons geloof.

Het onderhouden van Yahuah’s Geboden is een bewijs van dat we aan

Hem toebehoren. De Shabath dag is een teken

tussen Yahuah voor eeuwig.

Als Vervangings Theologie waar is, en Yahuah Zijn volk

vervangen heeft, dan heeft Hij Zijn Woord verbroken.

Hier is wat Hij er over zegt:

Hebt gij niet gezien, wat dit volk spreekt, zeggende:

De twee geslachten, die Yahuah verkoren had, die heeft Hij nu verworpen?

Ja, zij versmaden Mijn volk, zodat het geen volk meer is voor hun aangezicht.

Zo zegt Yahuah: Indien Mijn verbond niet is van dag en nacht; indien

Ik de ordeningen des hemels en der aarde niet gesteld heb; Zo zal Ik

ook het zaad van YaAqob en van Mijn knecht Daud(David) verwerpen,

dat Ik van zijn zaad niet neme, die daar heerse over het zaad van Abra-ham,

Yitshaq, and YaAqob; want Ik zal hun gevangenis wenden en Mij hunner

ontfermen..’ ” Jer / YirmeYahu 33:24-26

EDICT VAN CONSTANTIJN, 321 CE:

Op de eerbiedwaardige dag van de zon laat de magistraten en mensen die in steden zijn rusten, en laat alle werkplaatsen gesloten zijn. Maar op het platteland, mensen in die in de landbouw werkzaam zijn, kunnen vrij en legaal hun bezigheden voort te zetten, omdat het vaak gebeurt dat een andere dag niet zo geschikt is voor het zaad zaaien of wijnstokken planten;omdat bij het negeren van het juiste moment voor zulke activiteiten de gift van de hemel verloren zou zijn.

7 Maart, 321 CE  (Overtredingen vragen om de doodstraf )

 

YAHUAH GAF ZIJN WOORD

Voor het veranderen van Zijn Verbond, of het verwerpen van Zijn volk, maakte Yahuah deze belofte:

Jer 31:35:  "Zo zegt Yahuah, Die de zon ten lichte geeft des daags,

de ordeningen der maan en der sterren ten lichte des nachts,

Die de zee klieft, dat haar golven bruisen, Yahuah Tsabaoth

is Zijn Naam: Indien deze ordeningen van voor Mijn aangezicht

zullen wijken, spreekt Yahuah, zo zal ook het zaad Yisharal ophouden,

dat het geen volk zij voor Mijn aangezicht, al de dagen. Zo zegt Yahuah:

Indien de hemelen daarboven gemeten, en de fondamenten der aarde

beneden doorgrond kunnen worden, zo zal Ik ook het ganse zaad

Yisharal verwerpen, om alles, wat zij gedaan hebben,

spreekt Yahuah”.   Jer / YirmeYahu 31:35-37

Buitenstaanders moeten “geënt” en deelnemers worden

van de belofte van het Eeuwigduurend Verbond.

In Col. 2:16 lezen we:  “Dat u dan niemand oordele in spijs

of in drank, of in het stuk des feest dags, of der nieuwe maan,

of der Shabatten; Welke zijn een schaduw der toekomende

dingen, maar het lichaam is van Mashiak.”

Shabatten, feesten, en dergelijke zijn hoe we ons verschillen

van het beestelijk systeem dat ons wil veroordelen.

De feesten zijn een schaduw van de verlossing, een format van hoe Yahusha Zijn vrouw verlost, Yisharal. Binnen de 7-daagse week vinden we hetteken van het Eeuwige Verbond, de 7de dag: Uyiqara / Lev 23:3: Zes dagen werk zijn gedaan, maar de zevende dag is een Shabath van rust, een apart gezette miqra. Je doet geen werk, het is een Shabath om Yahuah in al uw woningen. We rusten in onze woning op de Shabath.

 

HET STAKEN VAN VERKOPING

Shemoth/Ex 16:29: "Ziet, omdat Yahuah ulieden

den sabbat gegeven heeft, daarom geeft Hij u aan

den zesden dag voor twee dagen brood; een ieder

blijve in zijn plaats! dat niemand uit zijn plaats ga op

den zevenden dag."

Yahuah legt uit hoe we de Shabath onderhouden.

We blijven in onze plaats, en houden de dag in onze woning,

rustend. Katholicisme bevelen een wekelijkse
opkomst voor alle leken (mensen) op straffe van
de doodzonde op Zondag, maar Yahuah zei zo iets niet eens voor

Zijn Shabath dag. We mogen elkaar ontmoeten

voor een studie en een lofprijzing op elke dag, inclusief

op de Shabath, als het maar binnen een Shabath-afstand is

(Hand. 1:12). We worden opgeroepen om elkaar 3 keer

per jaar te ontmoeten, op de feesten van Yahuah—Deut 16.

 

KATHOLIEKE MERK VAN GEZAG

In de Katechismus van de katholieke leer staat:

VRAAG: Welke dag is de Sabbath?

ANTWOORD: Zaterdag is de Sabbath dag.

VRAAG: Waarom houden we de Zondag in

plaats van de Zaterdag?

ANDWOORD: We houden de Zondag in

plaats van de Zaterdag omdat de Katholieke Kerk,

in de Raad van Laodicea (AD 365) de plechtigheid

veranderde van de zaterdag naar de zondag .”

 

De Katholieke Verslag," London/Ontario, 1 Sept.1923:

"Zondag is onze merk van authoriteit. De Kerk staat boven de Bijbel,

en dit overgaan op het houden van de Sabbath viering (naar Zondag)

is een bewijs van dat feit." 

 

H. F. Thomas, Kanselier van Kardinaal Gibbons:

"Natuurlijk claimt de Katholieke Kerk dat de verandering

een daad was van haar... En deze daad is een teken

van haar kerkelijk gezag in religieuze zaken."

 

WAT IS HET MERKTEKEN VAN HET BEEST?

Het is hier, en het zou op je kunnen zijn. Het heeft een doel, 
en is gerelateerd aan "kopen en verkopen".

Er is een raadsel in Openbaring 13 met betrekking op het kopen en verkopen, en een teken van een beest laat degenen die het beest gehoorzamen,kopen en verkopen wanneer ze maar willen. Om het raadsel op te lossen, moeten we de woorden wijsheid en beest correct interpreteren, en hoekopen en verkopen gerelateerd is aan het merk.

 

In wezen is er een onderscheid gemaakt tussen degenen

die zich bezighouden met commerciële activiteiten

en degenen die het niet doen.

 

Het raadsel moet worden uitgelegd door degenen die de wijsheid bezitten.

Wat is “wijsheid”?

Spr 9:10:  De vreze van Yahuah is het beginsel der wijsheid, en de wetenschap der heiligen is verstand.”

 Degenen die Yahuah kennen bezitten wijsheid en verstand, omdat zij de instructies voor het leven hebben: Zijn Torah. Ze zijn niet wetteloos, dus gehoorzamen(aanbidden) ze Yahuah. Ze hebben een teken dat merkt hen als mensen van Yahuah. De teken tussen Yahuah en Zijn volk is voor altijd de 7de dag van de week, de Shabath (Sabbath, Ex. 31:16, 17, Ezek. 20:12). Shabath is een woord dat “staken” betekend. Commerciële bezigheden worden stil gezet. Iemand kan zeggen, het rusten op de Shabath dag is 'Judaisties', we zijn niet onder de wet.  Het is de straf van de wet, we zijn er niet onder, Yahusha droeg de straf op zich. Er is ook geen sprake van verandering van de geboden in de schrift, maar de Katholieken claimen de verandering gemaakt door Constantijn als hun “merk" van autoriteit. Wanneer de vraag over het einde der dagen; Yahusha zegt "Doch bidt, dat uw vlucht niet geschiede des winters, noch op een Shabath." (Mt. 24:20)

Hij refereerde niet naar Constantijns Dag van de Zon, Zon-Dag. NekemYah (Nehemia) was de burgemeester/gouverneur van Yerushalayim toen Koresh de Yahudim toestond de stad te herbouwen na de 70 jaren van ballingschap in Babel. Lees hoofdstuk 13 en zien hoe de mensen betrokken waren in de handel op de Shabath, en waarom hij er een halt toe bracht. Handel is verboden op de Shabath op straffe van de dood. Het systeem van de beest maakte de wet om te werken op de Shabath; dus wie is uw vader - Rome (de beest), of Yahuah?

 

HET RAADSEL in Openbaringen 13 is onoplosbaar voor degenen die de wijsheid niet bezitten. Degenen zonder wijsheid zijn niet in staat om het getal van het beest te interpreteren, dus kijken ze naar chips en de streepjescode   - geen van deze zijn een overtreding van de Geboden. Het uitoefenen van commerciële activiteiten op de Shabath dag markeert duidelijk een persoon als zijnde een dienaar van het beest, het belangrijkste plan van de  draak. Het “voorhoofd” is verantwoordelijk voor ons denken; de “rechter hand” is ons gedrag naar buiten, onthullend wat er in ons “voorhoofd” is. Onze gehoorzaamheid aan de Torah is het teken dat we Yahuah dienen. Als we ons bezighouden met handel op de Shabath, dienen we het beest. Het beest is opgezet als overheden en machten over alle volken onder haar gezag, gegeven door de draak (slang). Het beest zoekt aanbidding, gehoorzaamheid, en naleving, zichzelf opzettend tegen Yahuah’s Torah.
Het beest streeft ernaar om alle mensen te misleiden weg van de Torah, verbergend de ware Naam van redding en Zijn Woord (wijsheid), misleidend de volkeren. Degenen Zonder het beest zijn merk kopen en verkopen niet. Kopen en verkopen door hun eigen keuze, niet door het beest. Waarom zou iemand ervoor kiezen om niet te kopen of verkopen en  wie zijn zij?  Ze zijn de Verbondbewaarders , de Natsarim.

Wie of wat is het beest?

Het werkt in 3 rangen van controle: 

De geestelijken, adellijken (heersers), en gewone mensen (leken).


Om de verkeerde dag voor de Shabath te "meten" of "calculeren" is de belangrijkste doelstelling . Degenen die zich aan de "Zon-dag Sabbath" houden kunnen "kopen en verkopen" (op de ware Sabbath).   

 Degenen die niet kopen en verkopen hebben het nummer korrect berekend, dus ontheiligen ze de ware Sabbath niet. Het beest zal niemand verhinderen om te kopen en verkopen, wij besluiten om niet te kopen en verkopen. Degenen die niet het merk van het beest hebben kunnen niet kopen en verkopen, maar alleen op de Sabbath, de 7de dag van elke week. Ze kiezen om Yahuah te gehoorzamen – en dienen(aanbiddden) de beest niet.

 

YAHUSHA’S BRUID VOORBEREIDINGEN

Hier is onze waarschuwing voor de Dag van Yahuah:

 Gedenk de Torah of Mosheh, Mijn knecht, die Ik hem bevolen heb

op Horeb aan gans Yisharal, der inzettingen en rechten. Ziet,

Ik zende ulieden den profeet AliYahu(Elia), eer dat die grote en

die vreselijke dag van Yahuah komen zal.En hij zal het hart der

vaderen tot de kinderen wederbrengen, en het hart der kinderen

tot hun vaderen; opdat Ik niet kome, en de aarde met den ban sla.”

Malaki 4:4-6

Wie verstaat dit?

 De Torah van Mosheh is juist datgene wat het meest worden

verteld om te vermijden, en alles wat we horen is "wetticisme"

wanneer gehoorzaamheid wordt genoemd. Wat als we bij

Zijn wederkomst gevonden worden gehoorzamend Zijn

Geboden te doen?

Hoe tragisch zal dat zijn? Gehoorzamen is de vrucht waar Hij

naar op zoek is, en speciaal zo van Zijn bruid.

Ze mag dan veel vlekken en rimpels hebben, maar bereidt

zich voor op de Bruidegom.Order BYNV at: http://www.torahzone.net/  TAKE TIME TO VISIT THE BLOG, YOUR COMMENTS WELCOME

Amazon Kindle, BYNV:

 

You can review the text without purchasing it.

To review, or download the BYNV Kindle (and save shipping):

http://www.amazon.com/Besorah-Yahusha-Natsarim-Version-ebook/dp/B00EAB3U9I/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1381765397&sr=8-1&keywords=bynv

 

Visit the Torah Institute YouTube Channel: 

http://www.youtube.com/user/TorahInstitute?ob=0&feature=results_main

 

Fossilized Customs HOMEPAGE

 

 

 


NEW TRANSLATION FOR MILLENNIALS:

http://www.fossilizedcustoms.com/BesorahCoverWebsm.png  http://www.fossilizedcustoms.com/BYNVkindleJPEG.jpg 

 

TORAH INSTITUTE

PO BOX 436044

Louisville, KY 40253-6044

phone:  502-261-9833

google: BYNV

 

 

Hit Counter

 

 

 

 

 

 

Order BYNV at: http://www.torahzone.net/  TAKE TIME TO VISIT THE BLOG, YOUR COMMENTS WELCOME

Amazon Kindle, BYNV:

 

You can review the text without purchasing it.

To review, or download the BYNV Kindle (and save shipping):

http://www.amazon.com/Besorah-Yahusha-Natsarim-Version-ebook/dp/B00EAB3U9I/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1381765397&sr=8-1&keywords=bynv

 

Visit the Torah Institute YouTube Channel: 

http://www.youtube.com/user/TorahInstitute?ob=0&feature=results_main

 

Fossilized Customs HOMEPAGE