Verjaardagen   (translated by Hadassah)

Hoeveel houdt Yahueh van verjaardagen?

 

De  geschiedenis van verjaardagen en hoe het kwam dat ze gevierd werden, vertelt ons alles wat we nodig hebben over dit gebruik.  

Lang geleden gaven de meeste mensen geen enkele aandacht aan het gedenken van hun geboortedag. Het eerste voorbeeld dat betrekking had op de ontwikkeling was het vieren van de verjaardag van hun afgod; een keer per jaar op de zonnewende in de winter.  Dit is de originele betekenis van Kerstmis, sinds de winterzonnewende beschouwd werd als de "wedergeboren"of "geboortedag" van de zonnegod ( Natalis Sol Invictus), de onoverwinnerlijke).Dit alleen al  bestempelt de gewoonte als origineel van de rebellie tegen YaHUeh, Die de Enige is en de enige Elohim van Hemel en Aaarde. Bedenk dat YaHUeh geboden heeft dat de de wegen van de heidenen niet leren (Deut. 12).  Later begonnen de mensen de jaarlijkse geboortedag van hun koning te vieren op dezelfde tijd als hun afgod. Ze benaderden hun regeerder op dezelfde manier en met dezelfde eer als  hun afgod. In hun gedachten kreeg hun regeerder een anthropomorphische versie van hun afgod.

 

In het oosten begon de bevolking over het algemeen langzaamaan elk jaar hun eigen "geboortedag" te vieren op, wat zij geloofden dat, "nieuwjaarsdag" was. Eigenlijk ontwikkelde het volk de gewoonte om hun persoonlijke geboortedag te gedenken op de dag dat zij werkelijk  geboren waren.

 

Now, let's consider the cakes and cones:

 

 

Nou, laten we eens kijken naar de cake en kegels:

 

                                             is hier een verbinding die we niet eerder gemaakt hebben?

 

                                                                                                                         

 De traditie van de verjaardagstaart   -   heksen-onderwijzing aan de kinderen  

 

Wereldwijd waren gebakken taarten voor de Koningin van de Hemel (Asherash) verwikkeld in de vieringen van de geboortedagen (Jer./YermeYahu 7:18.  Dit wekt de woede van YaHUeH. Bij het uitblazen van de kaarsen en een geheime wens maken, verricht de jarige afgoderij,omdat de "wens" aan hun GENIE of JINN, is gericht, een toverspreuk uitgevoerd door Heksen.De kaarsen zijn een onderdeel van het vuurritueel. Heidenen geloven dat de zon de afgevaardige van het vuur is.De opstijgende rook van de uitgeblazen kaarsen droegen de geheime wens de hemelen in. Hoe denk je dat YaHUeH het vindt, wanneer wij onze kinderen deze dingen onderwijzen of deze gewoonten aan hen verspreiden en doorgeven?Wat is dat dan, als we aan YaHUeH "denken"over de "wens" als we dan YaHUeH bidden?

 

Dat is niet acceptabel voor YaHUeH, hoe we het ook verhullen in onze gedachten.YaHUeH in een Heidens jasje aanbidden is het belangrijkste probleem die we vandaag de dag hebben.We hebben als nooit te voren een oogzalf nodig om beter te zien. Open je ogen en zelfs de achtergrond van het kleinste feesthoedje wordt beter begrepen.

 

Al deze dingen zijn in feite hekserij. Wetenschap neemt toe, dus Satan's "listen" zijn niet langer geheimen.

 

Kegel van macht    —  De Liewellyn Enceclopedie vertelt ons:

 

“In the Hermetic Order of the Golden Dawn this was described as a 'vortex of energy' and was built up via  circumambulation.”

 

"In de Hermetic van de Gouden Dagen was dit beschreven als een "draaikolk van energie" en werd opgebouwd via  circumambulation (hekseninstelling)

 

De kegel van kracht is de gegeven naam aan de unie van heksenkrachten, die verzameld zijn rond een cirkel, strevend naar een gemeenschappelijk doel. In delen van het oude Syrië was de kegel een symbool van Astarte (Asherah).

 

Verjaardagen in de Schrift  (In elke verjaardag kwam dood voor)

 

Even snel terug naar de huidige dag, dan weten we dat de heksen Asherah erg hoog achten.De meest belangrijke dag voor elke heks is de dag van hun geboorte.

 

In de Schrift, herkennen individulen verjaardagen als Heidens, of als rebellie.Kijk naar de volgende verzen die de zeven zonen en drie dochters van Iyob, tegengesteld tussen het NIV en de KJV en dan niets in de letterlijke betekenis van de NASversie: 

 

Job 1:4-5 (NIV): "Zijn zonen gebruikten verdraaingen om de feesten in hun huizen te  houden, en zij zouden hun drie zusters uitnodigen om met hen te eten en te drinken. Toen een periode van het feesten in werking werd gesteld, zou  Job gezonden zijn en hen gezuiverd hebben.Vroeg in de morgen zou hij een brandoffer hebben geofferd voor hen, denkende “Misschien hebben mijn kinderen gezondigd en Elohim vervloekt hebben in hun harten”.Dit was Job’s geregelde gewoonte”

 

Job 1:4 (KJV): " En zijn zonen gingen en feesten in hun huizen, iedereen zijn eigen dag, en hun zusters uitgenodigd om met hen tee ten en te drinken”.

 

Job 1:4-5 (NAS): " En zijn zonen maakten gebruik om naar hun huizen te gaan om daar feest te houden van een ieder op zijn eigen dag en zij nodigden hun drie zusters om met hen tee ten en te drinken”.

 

Het is een hardnekkig misterie en erg eenvoudig voor ons voor te stellen, wat daar gaande was.

 

Daarom kun je zien dat de enige betekenis van verjaardagen feesten zijn, die in de Schrift beschreven worden als rebellerende mensen TEGEN YaHUeh:

 

Gen 40:20: "De derde dag nu was  Farao’s verjaardag en hij gaf een feest voor alle ambtenaren”.

 

Mark : "On his birthday Herod gave a banquet for his high officials and military commanders and the leading men of Galilee. "Op zijn geboortedag/verjaardag gaf Herodus een banket voor zijn hoge ambtenaren en militaire commandanten en de leidinggevende mannen van Galilea”.        Dezen waren rebellerende mannen.

 

Ik weet dat er geen direct Torahverbod is tegen een persoon die zijn geboortedag gedenkt.

 

Hoewel, het origineel van de heidense praktijk is, waarom het afgoderij is. Als heksen de dag houden die zo belangrijk voor hen is ( terwijl de Schrift zwijgzaam is over het belangrijke van  de geboortedag ) en de geschiedenis ontwikkeling van de verjaardagen, die van heidense oorsprong zijn; dan zouden we aan deze dagen geen tijd moeten besteden of wat dan ook.

 

We zouden het niet moeten bemoedigen om kaarten te zenden of kadootjes.Velen vragen naar dit onderwerp, sinds de Schrift geen specifieke veroordeling heeft over het gedenken van de geboortedagen (verjaardagen).

 

Maar de Schrift zegt ons ook om niet specifiek de “zonnedag”, Kerstmis, halloween of  Pinksteren te gedenken.

 

Het feit dat deze gewoonte een Heidense oorsprong heeft is onze aanwijzing om het niet uit te voeren:

 

Deut 12:29-31:  “Wanneer YHWH uw Elohim, voor uw aangezicht zal hebben uitgeroeid de volken, naar dewelke gij heengaat, om die erfelijk te bezitten; en gij die erfelijk zult bezitten, en in hun land wonen;

 

30   Wacht u, dat gij niet verstrikt wordt achter hen, nadat zij voor uw aangezicht zullen verdelgd zijn; en dat gij niet vraagt naar hun goden, zeggende: Gelijk als deze volken hun goden gediend hebben, alzo zal ik ook doen.

 

31 Gij zult alzo niet doen YHWH uw Elohim; want al wat YHWH een gruwel is, dat Hij haat, hebben zij hun goden gedaan; want zij hebben ook hun zonen en hun dochteren met vuur verbrand voor hun goden.

 

Deut 12:32.”  Al dit woord, hetwelk ik ulieden gebiede, zult gij waarnemen om te doen; gij zult daar niet toedoen, en daarvan niet afdoen.

 

 

Onze harten zijn geneigd tot wat recht  lijkt in onze eigen ogen, special wanneer wij geprogrammeerd zijn door de populaire cultuur om on heen.

 

Prov 12:15 "De weg van een dwaze lijkt hem recht, maar een wijs mens luistert naar raad”.

 

Prov 14:12:  Daar is een weg die voor eem man recht lijkt , maar aan het einde leidt tot de dood”

 

Satan vermomt zich en beraamt plannen voor misleiding. Als je wijsheid zoekt, neem TORAH.

 

Evolutionisten geloven dat als er genoeg tijd voorbij gaat  dat  de schepping leven zal ontwikkelen. Dan zal leven veranderen in diverse vormen.Zij die een excuus zoeken voor Heidense gewoontes lijken te geloven dat dingen ook veranderen in andere dingen, als je het maar genoeg tijd geeft. Misschien dat onze Schepper, YaHUeh, de oorsprong wel zal vergeten en naar onze nieuwe redenen kijken en het zal accepteren – oops, maar dan is daar de herrinnering aan het gouden kalf-incident…..

 

 

Artikel geschreven door Lew White – kopieer, deel en gebruik zoveel als nodig is.